WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE1. Regulamin ogłaszania prac

Kwartalnik Psychogeriatria Polska publikuje prace dotyczące teorii i praktyki psychiatrii osób starszych (psychogeriatrii) i jej pogranicza z innymi dyscyplinami naukowymi, w tym aspekty psychospołeczne procesu starzenia się oraz zagadnienia związane z diagnostyką i leczeniem chorób psychicznych (w tym otępienia) u osób w podeszłym wieku.
Do druku przyjmowane są prace w języku polskim lub angielskim z tytułami, streszczeniami, słowami kluczowymi oraz podpisami tabel i rycin w obu językach (autorom spoza Polski Redakcja zapewnia elementy polskojęzyczne prac przyjętych do druku).
W kwartalniku zamieszczane są artykuły redakcyjne, przeglądowe, oryginalne (badawcze, kliniczne, doświadczalne, teoretyczne), kazuistyczne, a także poglądowe. Zamieszczane są opracowania dla celów dydaktyczno-szkoleniowych, komunikaty oraz listy do Redakcji. Przewidywane są również wydania suplementów z materiałami z konferencji, sympozjów oraz zjazdów. Nie będą przyjmowane artykuły przygotowane na zlecenie firm farmaceutycznych.
Psychogeriatria Polska posiada własną stronę internetową, na której będą zamieszczane streszczenia drukowanych prac oraz istotne wiadomości. Przewiduje się w przyszłości możliwość publikacji elektronicznej.

1.1 Zasady etyki i odpowiedzialności prawno-moralnej
Publikowane prace nie mogą ujawniać danych osobowych pacjentów (w tym zdjęć pokazujących twarz chorego) bez ich pisemnej zgody. Prace przedstawiające badania doświadczalne prowadzone na ludziach lub zwierzętach muszą zawierać oświadczenie, że protokół badawczy został zaakceptowany przez odpowiednią komisję etyki badań naukowych macierzystej instytucji.  Badania z udziałem ludzi muszą być prowadzone zgodne z obowiązującym prawem narodowym i międzynarodowym, w tym Deklaracją Helsińską.
Każdej zgłoszonej pracy musi towarzyszyć list przewodni podpisany przez pierwszego autora w imieniu całego zespołu (w przypadku prac zespołowych). W liście przewodnim należy również złożyć pisemne oświadczenie pierwszego autora, że praca jest oryginalną pracą wszystkich podpisanych autorów oraz że nie została i nie zostanie złożona do druku w innym czasopiśmie. Do odpowiedzialności pierwszego autora należy informowanie Redakcji o istnieniu jakichkolwiek związków finansowych lub osobistych pomiędzy autorami prac a producentami leków lub innych produktów opisanych w pracy. Podpis pierwszego autora na liście przewodnim będzie traktowany jako dobrowolne przyjęcie odpowiedzialności wobec Redakcji za zgodność pracy z prawem i dobrymi obyczajami naukowymi.
Redakcja dołoży wszelkich starań, aby treści opublikowane w Psychogeriatrii Polskiej były rzetelne. Niemniej jednak odpowiedzialność prawna za treści artykułów i reklam ukazujących się na łamach tego czasopisma leży po stronie ich autorów.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości o charakterze etycznym, moralnym czy prawnym związanym z pracą zgłoszoną do druku Redaktor Naczelny będzie miał prawo zwracać się do autorów o wyjaśnienie. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Redaktor Naczelny nie jest w pełni usatysfakcjonowany z odpowiedzi autorów, będzie miał bezwzględne prawo do odmówienia druku pracy bez podania przyczyn.

1.2 Prawa autorskie (copyright)
Maszynopis zakwalifikowany do druku w kwartalniku staje się własnością PSYCHOGERIATRII POLSKIEJ. Wydawca nabywa na zasadzie wyłączności ogół praw autorskich do wydrukowanych prac (w tym prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych – CD i innych oraz w Internecie). Bez zgody Wydawcy dopuszcza się jedynie drukowanie streszczeń.

1.3 Zasady recenzowania prac
Każda praca po wstępnym opiniowaniu w Redakcji pod względem zgodności z Regulaminem jest recenzowana anonimowo przez dwóch niezależnych recenzentów z grona ekspertów w danej dziedzinie. Redakcja zapoznaje autorów z tekstem recenzji, bez ujawniania nazwisk recenzentów. Praca nie zostanie wysłana do recenzenta, który pracuje w tej samej instytucji, co autorzy. Recenzent może uznać pracę za:
– nadającą się do druku bez dokonywania poprawek,
– nadającą się do druku po dokonaniu poprawek według wskazówek recenzenta, bez konieczności ponownej recenzji,
– nadającą się do druku po jej przeredagowaniu zgodnie z uwagami recenzenta i po ponownej recenzji pracy,
– nienadającą się do druku.
Jeżeli obaj recenzenci uznają pracę za nadającą się do druku, zostanie ona przyjęta do druku bez dalszego postępowania (według uznania Redaktora Naczelnego). Jeżeli obaj recenzenci uznają pracę za nie nadającą się do druku, nie będzie ona przyjęta do druku, a egzemplarze przesłane do Redakcji zostaną zniszczone. Jeżeli recenzenci nie zgadzają się w ocenie zgłoszonej pracy, to będzie ona wysłana do trzeciego recenzenta w celu rozstrzygnięcia.
W przypadku zakwalifikowania pracy do druku autorzy zostaną o tym fakcie poinformowani na adres korespondencyjny. Prace wymagające korekty zostaną przesłane autorom wraz z uwagami recenzenta i Redakcji.

1.4 Limity objętości
Objętość prac oryginalnych nie może przekraczać 12 stron, 15 stron dla prac przeglądowych i 8-10 stron dla prac kazuistycznych. Na jednej stronie może się mieścić nie więcej niż 4.000 znaków wraz ze spacjami.

1.5 Przygotowanie prac do druku
Przed złożeniem pracy do druku w Psychogeriatrii Polskiej należy zapoznać się z Instrukcjami dla Autorów (patrz: niżej).
Ostateczną wersję przyjętej do druku pracy po ewentualnych korektach autorskich lub wymaganych przez recenzenta należy przesłać w ciągu 7 dni od daty wysłania z Redakcji w formie elektronicznej i wydrukowanej. W ostatecznej, zatwierdzonej do druku wersji pracy tekst na dyskietce musi być zgodny z wydrukiem, przy czym w razie wątpliwości tekst wydrukowany będzie uznany za obowiązujący. Należy dołączyć czytelne wydruki komputerowe rysunków. Każda dyskietka powinna być opisana nazwiskiem, tytułem pracy, nazwą pliku oraz adresem korespondencyjnym. Tekst i materiał ilustracyjny powinny być zapisane w oddzielnych plikach. Tablice należy umieścić na końcu pracy.
Jeżeli jest stosowany program kompresujący, należy także dołączyć go na dyskietce.
Autorzy otrzymują bezpłatnie 15 nadbitek z wydrukowanym artykułem. Nie są przewidywane honoraria autorskie, za wyjątkiem prac zamówionych przez redakcję.


2. Instrukcje dla autorów

2.1 Typografia
Tekst powinien być przygotowany w formacie A4, na kartkach jednostronnie zadrukowanych z numerem strony w dolnym prawym rogu, z marginesami po 2,5 cm z każdej strony. Nowe akapity należy pisać z wcięciem ok. 1 cm, półtora lub podwójny odstęp pomiędzy wierszami, w ogólnie dostępnej czcionce (najlepiej Arial lub Times New Roman) bez adjustacji („wyrównanie do lewej”). Dla liter greckich i symboli matematycznych lub logicznych należy używać czcionek „Symbol”. Tytuły działów powinny być wyraźnie zaznaczone (najlepiej w stylu „Nagłówek 1”), podobnie ewentualnych podrozdziałów („Nagłówek 2” lub „Nagłówek 3”). Należy unikać podwójnych spacji pomiędzy wyrazami oraz podwójnych odstępów pomiędzy akapitami.

2.2 Układ pracy
Obowiązuje następujący układ pracy:
Strona tytułowa:
– tytuł artykułu w języku polskim/angielskim,
– imiona i nazwiska autorów,
– streszczenie pracy w języku polskim i angielskim (200-250 słów), ustrukturowane w przypadku prac oryginalnych i kazuistycznych,
– słowa kluczowe (niebędące wyrazami znajdującymi się w tytule pracy) w języku polskim i angielskim (od 3 do 6 słów), wg Medical Subject Heading („Index Medicus”), dla prac oryginalnych lub kazuistycznych,
– pełny adres korespondencyjny jednego z autorów (wraz z e-mailem).
Streszczenia prac oryginalnych powinny zawierać: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski. W sekcji „Wyniki” należy podać tylko najważniejsze dane bez wyszczególnienia. Streszczenia studiów przypadku powinny zawierać: Wstęp, Opis przypadku, Wnioski.
Tekst główny prac oryginalnych powinien być w układzie: Wstęp (w tym cel pracy), Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski, Piśmiennictwo. W przypadku prac kazuistycznych zamiast „Materiał i metody” oraz „Wyniki” może być jeden podrozdział: „Opis przypadku”.
Przed Piśmiennictwem można umieścić podziękowania dla tych osób, które wniosły ważny wkład do pracy, ale nie występują jako współautorzy.

2.3 Ryciny, wykresy, tabele, fotografie
Ryciny, wykresy, tabele, fotografie do włączenia w tekst muszą być zacytowane. Wszystkie powinny być ponumerowane zgodnie z kolejnością występowania w pracy i opisane w języku polskim i angielskim.
Należy zaznaczyć wyraźnie w tekście proponowane miejsca umieszczenia rycin, wykresów, tabel oraz fotografii. Tabele należy umieścić na samym końcu artykułu (po Piśmiennictwie), każdą na odrębnej stronie; ryciny, wykresy i fotografie powinny być w odrębnych plikach w odpowiednim formacie graficznym: TIFF  lub JPEG – dla skanów (min. 180 dpi), Corel Draw lub Adobe Illustrator – dla grafiki wektorowej, MS Excel – dla wykresów i diagramów.
Tytuły tablic umieszczamy nad tablicą, podpisy rycin, wykresów i fotografii pod obiektem. Tytuły i podpisy powinny podać niezbędne informacje o treści obiektu w języku polskim i angielskim, bez długich wyjaśnień (np. opis eksperymentu), które powinny się znaleźć w tekście.
Układ tablic powinien być maksymalnie przejrzysty i możliwie najprostszy. Wykresy powinny być czytelne nawet po zmniejszeniu ich rozmiarów do druku.
Nie należy rutynowo powtarzać w tekście tych danych, które znajdują się w tablicach i na wykresach.

2.4 Piśmiennictwo
Piśmiennictwo powinno ograniczyć się do pozycji konkretnie cytowanych w pracy. Odniesienia do prywatnych rozmów, nie opublikowanych prac (w tym prac dyplomowych) oraz referatów z kongresów, zjazdów i konferencji należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
Pozycje w Piśmiennictwie należy ponumerować w kolejności ich pojawienia się w tekście (a nie w kolejności alfabetycznej). Numer każdej cytowanej  pozycji podaje się w tekście w nawiasie kwadratowym, jak obok: [1]. W Piśmiennictwie każda pozycja powinna być napisana od akapitu, poprzedzona arabską cyfrą porządkową i zawierać:
– dla czasopisma (styl Vancouver) np.: Kowalski N, Nowak A. Schizofrenia – badania własne. Psychiatr Pol 1919;33:210-223
– Dla pozycji książkowej np.: Kowalski ZG. Psychiatria. Sosnowiec: Press; 1923
– Dla rozdziału z książki np.: Szymański BM. Stany depresyjne. W: Kowalski AM, Głogowski P. (red.) Podręcznik psychiatrii, wyd. 2. Krosno: Psyche; 1972. s. 203-248.
Dopuszcza się również cytowanie ze źródeł w formie elektronicznej.

2.5 Terminologia
W pracy należy posługiwać się prawidłowym mianownictwem psychiatrycznym oraz stosować międzynarodowe nazwy leków (nazwy handlowe można podawać w nawiasach).
Skróty można stosować po pierwszym pojawieniu się pojęcia w tekście w postaci pełnej. Jeżeli skrót jest pochodzenia anglojęzycznego, należy podać w nawiasach pełną postać wyrażenia w języku angielskim, a potem zaproponowany skrót: np. „otępienie typu Alzheimera (ang. Dementia of the Alzheimer Type, w skrócie: DAT)”. Po wprowadzeniu skrótu należy go stosować konsekwentnie.
W miarę wątpliwości czy kontrowersji co do znaczenia używanych terminów należy wyjaśnić, w jakim dokładnie sensie autor będzie używał danego pojęcia.

2.6 Przesyłanie prac do Redakcji
Prace należy nadsyłać na adres Redakcji:
Redakcja Psychogeriatrii Polskiej
Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego
ul. Nożownicza 4/8, 50-119 Wrocław, Poland
tel. +(48) (71) 343 21 52, fax +(48) (71) 343 21 55
e-mail: sekretariat@psychogeriatria.fozp.org.pl

>>informacje ogółne
©2004 made and hosted by mediacom